Pran Ashahai Man Ashahai Deha Mor

Pran asahai man asahai
Deha mor asahai
Jedike takai hriday amar
Duhsaha byetha pai