Diner Bela Katha Bali Rater Bela Likhi

Diner bela katha bali
Rater bela likhi
Sakal bela shikhai ami
Sanjher bela shikhi
Diner rabi dake amai
Rater shashi amai sajai
Shanti amar dharanir nam
Kanti amar adharar dham