Sevika Dipika Gitika Lipika Antare Jage

Sevika dipika gitika lipika
Antare jage ribhu kripa mage
Dhara adharar asha anibar
Alo jwalomal dasi parimal