Tumi Sundar Chira Manohar Tumiy

Tumi sundar chira manohar tumi anadi Shib
Tomar parashe ekti nimeshe dharar pratiti jib
Param harashe labhibe shanty labhibe mukti
Jwalibe premer dip