Tomar Amar Majh Khane Kena Eta

Tomar amar majhkhane
Kena eta byabadhan
Tumi amar shrishti prabhu
Jane amar deha paran