Ogo Amar Hiya Nadir Gyaner Vela Tomar

Ogo amar hiya nadir gyaner bhela
Tomar sathe dibarati kari khela
Dekho dekho dekho charidike amar mela
Urdhe akash nimne batas
Na kare ar amai kabhu abahela