Bhabna Amar Bhese Chale Nahi Bandhe

Bhabna amar bhese chale
Nahi bandhe basa
Dake tare hriday bhare
Sudur desher asha