Ogo Maner Andha Chapalata Janana Ki

Ogo maner andha chapalata
Janana ki tomar badhirata
Ogo hiyar alor nirvata
Janana ki tomar asimata
Ogo praner maye mohalata
Janina ki tomar malinata
Ogo deher katar daridrata
Janana ki tomar agyanata