Urdhe Sharani Garima Ma

Urdhe sharani garima ma
Nimne medini mahima
Dhanya chetan punya swapan
Samar jiban amar syandhan
Sarba oishi pratima