Sudur Desher Sonali Swapan Khani

Sudur desher sonali swapan khani
Dharar gahane bakke kemane tanibo
Nahi jani nahi jani
Jani shudhu prabhu
Swapan amar tomar kripar madhu bhandan
Taba asimer alok pijush bani