Sukhe Dukhe Apan Kare Niba Sarba Kibe

Sukhe dukhe apan kare
Niba sarba kibe
Sakal prane pujbo sada
Praner thakur Shibe