Jyoti Ananda Pranavanada

Jyoti ananda pranavananda
Anahata onkar
Sasime asime hiya mandire
Sunanda premahar