Chaowa Paowar Kanna Hasi

Chaowa paowar kanna hasi
Kothai gela teme
Shanti dhara nimesh hara
Taito elo neme