Bharater Rabi

Bharater rabi jagater kabi
Banger hiya chand
Sundar tumi bhitare bahire
Sundar tumi srishti gabhire
Bishwa sabhai tomar asan
Prema onkar nad
[Dedicated to Rabindranath Tagore]