Chaowar Lagi Kandi Ami Kandi Paowar Lagi

Chaowar lagi kandi ami
Kandi paowar lagi
Debar lagi kandi jena
Prabhu nidra jagi