Marichi Atri Angira Pulasta Pulaha Kratu

Marichi atri angira
Pulasta pulaha kratu vashishta
Sapta rishi sapta rishi
Mahabharater mukti dishari shreshtha