Baner Pakhi

Baner pakhi baner pakhi baner pakhi
Ar katokal raibe tumi hai ekaki
Tomar lagi bahir duar rakhbo khule
Eso eso phutao amai phale phule