Tomar Paowar Gaurabe

Tomar paowar gaurabe
Tomar deowar saurabhe
Mugdha manab mugdha danab
Mugdha tribhuban
Tomar jiban bibhu swapan
Kripar anukkhan