Uttama Bhalobase Tomar Antaratama

Uttama uttama uttama uttama
Bhalobase tomar antaratama
Sarthak jiban sarthak sadhan
Dhanya ei dharai taba adaman