Ai Ai Ai Ai Bela Jai Bela Jai

Ai ai ai ai
Bela jai bela jai
Sudurer sima nai
Jabo prati sandhyai