Aram Se Je Haram

Aram se je haram
Haram se je aram
Arame jar jiban kate
Chinbena se jiban take
Dekhbo tare abilambe
Ghor maraner durbipake