Hriday Majhare Nikhil Bhuban Sada

Hriday majhare nikhil bhuban
Sada dhyana nimagan
Purna kareche amai ajike
Dharai adharar dhan