Param Prabhur Daki Tomai Daki Ashar

Param prabhu daki tomai daki
Ashar prate
Hatash rate
Pran bhire tomai ami rakhi