Shudhu Maya Shudhu Chaya Chahi Alo

Shudhu maya shudhu chaya
Chahi alo chahi bhalo
Chahi puta hiya man
Dyuloker spriha dhan