Amar Komal Hiya Ghare Rakho Tomai

Amar komal hiya ghare
Rakho tomai paran bhare
Eso prabhu eso prabhu
Bhulbona ar tomai kabhu