Ki Karane Aji Esecho Amar Dware Ki

Ki karane aji esecho amar dware
Ki karane aji dako more bare bare
Ki karane mor ashru nadir dhare
Esecho bidhata dite jyoti parabar