43. Ami aharaha biraher

Ami aharaha biraher giti gahi
Ami aharaha gajanare shudhu chahi
Ghume jagarane
Jibane marane
Sima asimai
Alok chhayay
Ami aharaha biraher giti gahi