54. Aj ke amar samoi halo

Ajke amar samoi halo
Kalke tomar habe
Mahanander dekha pabo
Moder jugal bhabe