Tomar Prane Aghat Hani Paina Kabhu

Tomar prane aghat hani
Paina kabhu tripti
Pran gabhire nache amar
Achetaner supti