96. Nidrahara jibon

Nidra hara jibon shesher gan
Ki shunibe balo aphuran
Nidra hara jibon shesher gan
Dharar kole amar charan dan