Nidrahara Jiban Shesher Gan Ki Shunibe

Nidrahara jiban shesher gan
Ki shunibe balo aphuran
Nidrahara jiban shesher gan
Dharar kole amar charan dan