Bahudur Hate Esechi Namiya

Bahudur hate esechi namiya
Bahu dure chale jabo
Hethai hothai bishwa parane
Bhalo bese ami pabo