Shudhu Byatha Sahe Chali Kotha Pratikar

Shudhu byatha sahe chali kotha pratikar
Dhangsa karo jetha jato achhe andhakar
Purbachale gyana rabi kari namaskar