Ekhano Tomare Janite Chahina Pujite

Ekhano tomare janite chahina
Pujite tomare chahina
Taito tomar kripar ankhire
Ami kabhu prabhu dekhina