Bhagabane Kari Bhoy Bhagabane Basi

Bhagabane kari bhoy bhagabane basi bhalo
Tai jane e jibane nahi rabe kono kalo