Darshan Shastra Antar Atmar Nitya

Darshan shastra antar atmar nitya khabar kare chaya
Adhyatikata je kare param pitar tripti sadhan