Prabhu Amar.. Tomar Paye Dibo Amai

Prabhu amar prabhu amar prabhu amar
Tomar paye dibo amai aj upahar
Prabhu amar prabhu amar prabhu amar
Diyo amai tomra shanti asimatar