Karte Pare Sabe Arambha Kintu Je Jan

Karte pare sabe arambha
Kintu je jan atma tyagi
Tahar lagi maha siddhi
Maha jiban tahar lagi