Bipade Parile Daki Go Kebal Bipade Parile Tai

Bipade parile daki go kebal bipade parile
Tai ami aji dubiya marinu aghad salile