Dure Chale Jao Dure Chale Jao

Dure chale jao dure chale jao amar maner kapatata
Ami hate chahi amar param bishwa prabhur saphalata