Pratiti Karme Dakkhata Chahi Dakkhata

Pratiti karme dakkhata chahi dakkhata
Ta na hale shudhu jibane dekhibo byarthata