Bindu Chhilam Sindhu Halem Param Prabhur

Bindu Chhilam Sindhu Halem Param Prabhur kripa bale
Dhanya halo jiban amar param pitar pada tale