Kahar Lagi Hiya Pure Kandi Aji Janina Go

Kahar lagi hiya pure kandi ami janina go janina
Kahar adesh bhul kare go ami kabhu manina go manina