Tomar Kripa Nahi Pele Britha Bhabe Asa

Tomar kripa nahi pele britha bhabe asa
Tomar kripai purna habe amar sakal asha