Kebal Prabhur Tripti Lagi Dharai Jaha Rahe

Kebal prabhur tripti lagi dharai jaha rahe
Tader lagi amar hiyai priti dhara bahe