Maner Duar Khuli Jakhan Dekhi Kebal

Maner duar khuli jakhan dekhi kebal andhar pathar
Hiyar duar khuli jakhan shanti labhi asimatar