Gopane Hasi Gopane Kandi Sabiy Kari

Gopane hasi gopane kandi sabiy kari gopane
Taito labhi shanti sudha amar hiyar gahane