Manaser Bane Aparadh Kari

Manaser bane aparadh kari
Hriday kanane khama prarthana kari

Translation

In my mind-jungle I commit crimes.
In my heart-garden I beg for forgiveness.