Ke Amare Ogo Karibe Ajike Khama

Ke amare ogo karibe ajike khama
Ami jadi more nahi age khama kari