Jiban Amar Britha Jabe Kemane Ta Kari

Jiban amar britha jabe
Kemane ta kari bishwas
Jiban majhe pabo ami
Amar param prabhur nishwas