Diner Sheshe Sanjher Deshe Dake Amai

Diner sheshe sanjher deshe
Dake amai nirabata
Pran gabhire charidhare
labhi ami saphalata